0
Желани продукти 0
Сравнение на продукти 0

Общи условия

Общи условия за ползване на Reaction-bg.com

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Реакшън ЕООД, наричано по-долу за краткост “ДОСТАВЧИК”, и клиентите на електронния магазин - Reaction-bg.com, наричан за краткост “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”, наричани по-долу за краткост “ПОЛЗВАТЕЛИ”.

 2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 Информация, изисквана съгласно Закона за електронната търговия(ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите(ЗЗП):

    2.1. Наименование на Доставчика: РЕАКШЪН ЕООД

    2.2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Селиолу"2 вх.В ет.3 ап6

    2.3. Вписване в търговския регистър: ЕИК 200484507

    2.4. Органи, упражняващи надзор:

         - Комисия за защита на потребителите

            Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

            тел.: 02 / 980 25 24

            факс: 02 / 988 42 18

            гореща линия: 0700 111 22

            Уеб сайт: www.kzp.bg

         - Комисия за защита на личните данни

            Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

            тел.: 02 / 940 20 46

            факс: 02 / 940 36 40

            Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

            Уеб сайт: www.cpdp.bg

        - За спорове, които не могат да бъдат решени, съвместно с “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” може да използвате сайта на Онлайн решаване на спорове.

 

 2. ДЕФИНИЦИИ

    3.1.   Ползвател/купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние, чрез електрония магазин на Reaction-bg.com.

    3.2   Доставчик/Продавач – РЕАКШЪН ЕООД, чрез електронния си магазин - Reaction-bg.com.

    3.3.  Клиент – физическо или юридическо лице, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува стоки, остава отзиви и ревюта, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

    3.4.   Акаунт – част от електронния магазин, изискващ въвеждане на  имейл адрес и парола, позволяващи на Клиента да изпрати Поръчка и да се възползва от допълнителни функционалности и който съдържа информация относно Клиента и историята на част от действията му в електронния магазин(Поръчки, фактури и др.)

    3.5.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Ползвателя да създаде свои списъци с любими артикули.

    3.6.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между електронния магазин и Ползвателя, чрез който Ползвателя, заявява намерението си за закупуване на артикули от електронния магазин.

    3.7.   Продукт(-и) и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Ползвателя и електронния магазин.

    3.8.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на електронния магазин, марката Reaction или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат от електронния магазин на промоционални цени, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато друго, за определен период от време, посочен от електронния магазин.

    3.9.   Договор –  сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на електронния магазна на Reaction-bg.com.

    3.10.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

    3.11.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

    3.12.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнениедали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

    3.13. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

    3.14.   Коментар – оценка или критична забележка, в края на Ревю или към даден продукт в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или на друг коментар.

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

    4.1. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.reaction-bg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, както и други действия от изброените:

        - Да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

        - Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

        - Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

    4.2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

    4.3. Да получават информация за нови стоки или актуални промоции, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

    4.4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

    4.5. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

    4.6. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

    4.7. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

        - Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

        - Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

        - Доставката на територията на Република България е безплатна. Цената на достаката извън терирорията на Република България се определя отделно и изрично от цената на стоките.

    4.8. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

    4.9. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

    5.1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

    5.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

    5.3. С попълване на данните си и натискане на бутоните “ Прочетох и съм съгласен с общите условия”, "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

    5.4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. 

    5.5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

    5.6. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

    5.7. Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, чрез отбелязване на полето “Започнах се с общите условия и ги приемам или по друг начин чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    5.8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес, като се задължава да уведоми за това писмено ДОСТАВЧИКА.

    5.9.  Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

    5.10. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

6. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

    6.1. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    6.2. Договорът се сключва на български език.

    6.3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    6.4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт или е направена поръчка “Като гост”(без регистрация) при Доставчика.

    6.5. За сключването на договор се изисква да бъде извършена регистрация от страна на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия или по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването на определен артикул от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение от страна на Доставчика, чрез телефонно обаждане и изпращане на e-mail с информация, че статуса на поръчката е променен на "Изпратена към получател".

    6.6. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на даден артикул/артикули, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

    6.7. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

    6.8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, непълни или заблуждаващи.

    6.9.  Ползвателят и Доставичка сключват договора за покупко-продажба чрез преминаване през следните стъпки:

        - Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

        - Вход в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;

        - Избор на един или повече от предлаганите артикули на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към количка или списък със стоки за пазаруване;

        - Предоставяне на данни за извършване на доставката;

        - Избор на начин за плащане на цената на артикула/артикулите;

        - Потвърждение на поръчката от страна на Ползвателя;

        - Потвърждение на поръчката от страна на Доставчика, чрез обаждане по телефона и изпращане на e-mail с потвърждение, че статуса на поръчката е променен на "Изпратена към получател";

     6.10. Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин или направят поръчка по телефона.

 

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

    7.1. Правилата на настоящия раздел 7 от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

     7.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени и описани в детайлната страница на всяка стока на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    7.3. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страница на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    7.4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

    7.5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

    7.6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си в тези общи условия, както и в секция “Плащане и доставка”.

    7.7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея артикули.

    7.8. Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

    7.9. Част от артикулите, листвани в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не са физически налични на склад при ДОСТАВЧИКА, а в складове на контрагенти, поради което е възможно ДОСТАВЧИКА да не е в състояние да изпълни  направена поръчка от страна на ПОЛЗВАТЕЛ в случай, че дадения артикул не е наличен в момента на поръчката. ДОСТАВЧИКА си запазва правото едностранно да откаже изпълнението на сключен договор с ПОЛЗВАТЕЛ при невъзможност да изпълни дадена поръчка в срок от 30 дни след постъпването и, ако не са налице други уговорки, с което Ползвателят се съгласява безусловно. ДОСТАВЧИКА уведомява по телефона или чрез e-mail ПОЛЗВАТЕЛЯ при невъзможност да изпълни сключен договор. При невъзможност да се свърже с ПОЛЗВАТЕЛЯ на посочените e-mail или телефон в рамките на 3 работни дни, ДОСТАВЧИКА прекратява изпълнението на сключен договор едностранно.

    7.10. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът си запазва правото да изиска авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки или услуги и тяхната доставка в определени случаи. 

    7.11. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния стандартен формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.  Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр с цел улесняване да упражни правото си на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по e-mail. Копирайте Формулярът от тук:

ЕДИНЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………………………………………………...

/наименование на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следния/следните артикули/услуги:

………………………………………………….…………………………………………./описание на продукта/

Стоката е поръчана на ……………………………………………………………

Стоката е получена на ……………………………………………………………. /посочва се датата, на която стоката е получена потребителя/

……………………………………………………………………………..…../Име и Фамилия на потребителя/

Гр./с………………………………………………………………………… /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                        /Подпис на потребителя/

 

    7.12. Правото на отказ по т. 7.11. не се прилага в следните случаи:

        - за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

        - за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

        - за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

        - за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

        - за стоки, които са били въведени в експлоатация и/или имат видими следи от употреба;

        - за доставка на гравирани по желание на Ползвателя стоки.

     7.13. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

    7.14. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

    7.15. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по т.7.11.

    7.16. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    7.17. Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките.

    7.18. Срокът на доставка на стоките е определен в секция “Доставка и плащане”. В случай, че  Доставчикът не е в състояние да спази определените срокове за доставка поради независещи от него причини е длъжен да уведоми за това Ползвателя по телефона и да предложи алтернативен срок за доставка.

    7.19. Потребителят има право едностранно да се откаже от сключения договор в случай, че предложения алтернативен срок за доставка по т. 7.19. не го устройва.

    7.20. В случай, че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен единствено да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

    7.21. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

    7.22. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по т.7.11. писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

    7.23. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по т.7.11. ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    8.1. Доставчикът се задължава да предприеме мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

    8.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

    8.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

    8.4. Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

    8.5. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

    8.6. В случай, че  Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни или допълвани от Доставчика, за което последният се задължава да уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

    9.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълнение и/или изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

    9.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази точка не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

    9.4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ

    10.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

        - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

        - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

        - едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

        - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

        - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

        - в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

        - при възникване на обстоятелства, описани в т. 7.9.;

        - в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

     11.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

     11.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

     11.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

12. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ АРТИКУЛИ

    12.1. След успешно постъпила поръчка в www.reaction-bg.com, автоматизираната система на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

    12.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки или на поръчки взети по телефона и потвърдени от служител на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

    12.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

    12.4. Доставката за повечето населени места в Република България е в рамките на 24 часа от м

Промоции
Гривна Diesel DX0984040
-14%

142.97 лв.166.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Гривна Fossil JFS00526040
-14%

99.24 лв.115.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Гривна Skagen SKJ0092040
-35%

100.43 лв.155.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Гривна Skagen SKJ1309040
-35%

62.92 лв.97.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Гривна Skagen SKJ1333040
-35%

62.29 лв.96.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Колие Fossil JF00899797
-14%

83.12 лв.97.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Колие Fossil JFS00528040
-14%

117.49 лв.137.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Колие Skagen SKJ0080040
-35%

75.00 лв.115.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Обеци Skagen SKJ0617791
-35%

75.00 лв.115.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Обеци Skagen SKJ0736040
-35%

62.29 лв.96.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Пръстен Skagen SKJ0091040 160
-35%

62.29 лв.96.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-13043-321
-45%

575.50 лв.1 046.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-13073-281
-45%

604.12 лв.1 098.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-13073-822
-45%

679.64 лв.1 236.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-13154-841
-45%

656.40 лв.1 193.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-13155-247
-45%

749.34 лв.1 362.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-13180-240
-45%

607.77 лв.1 105.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-23144-241
-45%

457.18 лв.831.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-33016-941
-45%

285.06 лв.518.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-63156-741
-45%

553.99 лв.1 007.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Bruno Sohnle 17-93133-942
-45%

673.83 лв.1 225.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Diesel DZ1436
-14%

187.28 лв.218.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES3203
-14%

310.36 лв.361.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES3282
-14%

265.97 лв.309.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES3546
-14%

303.03 лв.352.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES3843
-14%

219.90 лв.256.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES4318
-14%

265.97 лв.309.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES4432
-14%

228.29 лв.265.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES4433
-14%

228.29 лв.265.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES4502
-14%

192.23 лв.224.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5106
-14%

328.92 лв.382.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5108
-14%

343.37 лв.399.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5187
-14%

217.44 лв.253.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5208
-14%

217.44 лв.253.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5216
-14%

326.82 лв.380.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5217
-14%

335.44 лв.390.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5219
-14%

326.94 лв.380.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5264
-14%

308.57 лв.359.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil ES5280
-14%

308.57 лв.359.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil FS5061
-14%

305.30 лв.355.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil FS5384
-14%

336.43 лв.391.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil FS5821
-14%

325.74 лв.379.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil FS5855
-14%

338.50 лв.394.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Fossil JR1401
-14%

386.10 лв.449.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Marvin M020.13.41.11
-50%

824.00 лв.1 648.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Marvin M022.12.39.75
-50%

472.00 лв.944.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Marvin M022.52.77.52
-50%

688.00 лв.1 376.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Marvin M118.15.31.11
-50%

1 928.00 лв.3 856.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Marvin M118.15.31.64
-50%

1 744.00 лв.3 488.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след:
Часовник Michael Kors MK4388
-35%

380.12 лв.585.00 лв.

Побързай!
Промоцията свършва след: